Vedtekter for Elgshorn Vel gjeldende fra 8.10.2016

§ 1.

 Elgshorn Vel skal ivareta medlemmenes interesse ovenfor kommunale myndigheter, grunneiere og andre aktuelle interessepartnere, og etablere best mulig samarbeide med disse.  Videre skal velet fremme samhold og godt naboskap hytteeierne imellom og ivareta og utvikle et godt rekreasjonsmiljø i pakt med områdets naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter.  

§ 2.

 Lagets virkefelt er begrenset til hytter beliggende på Åsmund Hoftuns grunn sør for Åsgard 

§ 3.

 Oppsitterne langs vegen i området for velet (se § 2) er medlemmer i velet. Avgiften til velet legges til på regningen for det årlige sommervedlikeholdet, og forfaller i løpet av høsten. Styret fastsetter avgiften, dog ikke større enn kr 300,00 uten årsmøtets godkjennelse 

§ 4.

 Laget ledes av et styre på 3 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover årsmøtets vedtak. Styremedlemmene velges slik at de overlapper funksjonsperioder. Årsmøtet fastsetter en turnusliste hvor det enkelte medlems (hytte) tjenestetid i styret i årene fremover er fastsatt.

§ 5.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av september i påfølgende år, sammen med årets dugnad. Kunngjøring skjer fortrinnsvis pr epost til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes regnskap samt redegjørelse for de saker som faller inn under punkt: 5. Dersom et medlem ønsker saker behandlet på årsmøtet under punkt: 5, må skriftlig henvendelse sendes styret innen 31. januar. Årsmøtet ledes av sittende leder såfremt ikke et eller flere medlemmer ønsker valgt egen dirigent for årsmøtet. Årsmøtet behandler: 

  1. Styrets beretning.
  2. Årsregnskap.
  3. Valg.Valg av leder for to år.Valg av sekretær første gang for ett år. Valg av kasserer første gang for ett år.
  4. Fastsettelse av kontingent,
  5. Øvrige saker. 

Ved avstemming har hver hytte kun 1 stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt (Jfr. §7 og §8).Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.  Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer fortrinnsvis pr epost, og legges ut på internettsiden til velet.  

§ 6.

Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette.Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.  

§ 7.

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.  

§ 8.

 Lagets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever ¾ av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal skje skriftlig. Eventuell kassebeholdning tilfaller Gol Røde Kors Hjelpekorps

Vedtektene er endret etter vedtak på årsmøtet 8.10.2016. Endringene er gjort i § 4 og er satt i kursiv

 

 

Leave a Reply